Menu rozwijane

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dane adresowe:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Telefon: (22) 695-21-30

Faks: (22) 695-21-33

Status prawny:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest powstałą z przekształcenia Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie instytucji gospodarki budżetowej, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000374458

NIP: 7010271052

REGON: 142734982

Struktura własnościowa:

Organem założycielskim Centrum Obsługi KPRP jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawuje kontrolę nad jego działalnością.

Kierownictwo:

Działalnością CO KPRP kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz przełożonych komórek organizacyjnych.
Dyrektor: Tomasz Buława – tel. (22) 695-21-28/30
Główny Księgowy: Agnieszka Wójcik-Zaborowska

Struktura Organizacyjna:

W strukturze Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP funkcjonują wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy:

W skład wspomnianej struktury wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)Biuro Dyrektora

2) Wydział Administracji Pałacem Prezydenckim

3) Wydział Administracji Siedzibą Kancelarii

4) Wydział Administracji Zespołem Rezydencji Belweder - Klonowa

5) Wydział Finansowy

6) Wydział Informatyki

7) Wydział Inwestycji i Remontów

8) Wydział Obsługi Transportowej

9) Wydział Obsługi Recepcyjnej

10) Wydział Rezydencji Prezydenta RP, w ramach którego określa się następujące zespoły:

a) Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej,

b) Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle- Narodowy Zespół Zabytkowy,

c) Rezydencja Prezydenta RP Promnik

d) Dworek Prezydenta w Ciechocinku

11) Wydział Wsparcia Administracyjno-Technicznego

12)Wydział Zamówień Publicznych.

Samodzielne Zespoły:

1) Zespół Kadr i Szkoleń

2) Zespół Kontroli Wewnętrznej

3) Zespół Wydawniczy.

Przedmiot działalności:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjnej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia.

W ramach zadań publicznych Centrum Obsługi KPRP prowadzi działalność podstawową obejmującą w szczególności:

1.       Zapewnienie obsługi recepcyjnej wizyt państwowych, innych uroczystości oraz spotkań;

2.      Techniczne zabezpieczenie wizyt państwowych oraz innych uroczystości;

3.      Prowadzenie działalności w zakresie: robót i prac konserwacyjnych, gospodarki samochodowej, ochrony przeciwpożarowej, organizowania ochrony mienia, gastronomii, obsługi logistycznej, wydawniczej, poligraficznej, hotelowej, wypoczynku i rekreacji;

4.      Administrowanie i gospodarowanie przydzielonymi składnikami majątkowymi, w tym bieżąca obsługę eksploatacyjną budynków i obiektów Kancelarii Prezydenta;

5.      Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych w obiektach Kancelarii Prezydenta RP.

6.      Zabezpieczenie potrzeb materiałowych, zakupu części zamiennych, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prowadzenia bieżącej eksploatacji oraz funkcjonowania obiektów i komórek organizacyjnych Kancelarii Prezydenta;

7.      Zapewnienie właściwego porządku, estetyki i dekoracji w obiektach oraz ich otoczeniu, przygotowywanie pomieszczeń do pracy i wyposażenie ich w sprzęt i urządzenia

8.     Zarządzanie majątkiem ruchomym w administrowanych obiektach;

9.      Wykonywanie dekoracji kwiatowych, prowadzenie kwiaciarni i realizacja zadań w zakresie utrzymania terenów zielonych w obiektach Kancelarii Prezydenta;

10. Obsługa transportowa Kancelarii Prezydenta i delegacji państwowych

11.   Prowadzenie bazy transportowej w zakresie obsługi warsztatowej i diagnostycznej pojazdów, ich mycia, przechowania oraz garażowania;

12. Prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej

13. Obsługa teleinformatyczna w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi i systemem central telefonicznych.

14. Obsługa kancelaryjna w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji Kancelarii Prezydenta RP.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP może pełnić działalność dodatkową po uzyskaniu zgody Szefa Kancelarii i tylko wtedy, gdy nie koliduje z wykonywaniem działalności podstawowej.

Majątek CO KPRP

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP samodzielnie gospodaruje przekazanym mu w użyczenie mieniem Skarbu Państwa oraz zakupionym lub otrzymanym mieniem własnym.

Wyposażenie Centrum Obsługi CO KPRP stanowią środki obrotowe otrzymane w formie pieniężnej oraz ruchome składniki majątkowe przejęte od przekształconego Gospodarstwa Pomocniczego, a także nieruchomości stanowiące wyposażenie przekazane przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w formie użyczenia, w skład których wchodzą:

1)      Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy

2)     Baza Transportowa i Magazynowa Augustówka

3)     Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa

4)     Siedziba Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Obsługi KPRP jest zatwierdzony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP roczny plan finansowy.

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 12-10-2011
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-04-2019
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik