Dodatkowe narzędzia

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta RP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Kancelarii Prezydenta RP, proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: ;
  • faksem na nr: (48 22) 695-22-38;
  • pocztą na adres:
    Kancelaria Prezydenta RP
    ul. Wiejska 10
    00-902 Warszawa

W celu złożenia wniosku mogą Państwo skorzystać z załączonego poniżej formularza. Uprzejmie informujemy, że formularz ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wymagania dotyczące treści i formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

UWAGA! 

Zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), która weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r., uchyla się art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Na podstawie uchylanego przepisu, w okresie od 31 marca 2020 r., terminy procesowe w sprawach dostępu do informacji publicznej nie rozpoczynały się, a rozpoczęte uległy zawieszeniu. Ponadto, zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy w tych sprawach, których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

 

W świetle powyższego uprzejmie informujemy, że niezakończone sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej, w których bieg terminu nie rozpoczął się na mocy art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), będą rozpatrywane w terminie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), który to termin rozpocznie bieg od dnia 24 maja 2020 r.

 

Z kolei niezakończone sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej, w których bieg terminu uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będą rozpatrywane w terminie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, biegnącym dalej od dnia 24 maja 2020 r., z uwzględnieniem okresu przed zawieszeniem.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 20-05-2020
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer