Menu rozwijane

30.12.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało piszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego propozycjami. Jednocześnie wskazano, że Kierownictwo Kancelarii zostało poinformowane o zgłaszanym postulacie.
14.12.2015
Wnoszący przedstawia propozycję zmiany art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11.12.2015
Petycje w sprawie prawa dzieci do obojga rodziców m.in. przekazane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
08.12.2015
Wnoszący został poinformowany, że zaprezentowane w korespondencji sugestie i propozycje oraz opinie zostały podane analizie oraz zostaną wykorzystane w ewentualnych dalszych pracach urzędu.
07.12.2015
W związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym do Kancelarii Prezydenta RP napływają listy, e-maile oraz petycje, których autorzy przedstawiają swoje opinie, zastrzeżenia oraz propozycje w tej sprawie.
07.12.2015
Wnoszący petycję żąda uregulowania przez KPRP kwestii związanych z umieszczeniem godła oraz określenia polityki umieszczania i usuwania flag Unii Europejskiej.
25.11.2015
Petycja w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w ustawie z 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie art. 28 ust. 3a oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku uchwalenia ustawy abolicyjnej.
25.11.2015
W dniu 25 listopada 2015 roku w ramach działań Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracowników jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
24.11.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego petycję, że 30.11.2015 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest realizacją zobowiązań z kampanii wyborczej.
18.11.2015
Postulaty zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie obniżenie składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
09.11.2015
Postulat zmiany Konstytucji w zakresie rozdzielenia organów władzy ustawodawczej od poddanych jej kontroli organów władzy wykonawczej, tj. wprowadzenia zakazu łączenia mandatu posła z funkcją Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Ministrów, ministra.
30.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszących o zapoznaniu się z wyrażonymi w petycji postulatami oraz poddaniu ich analizie, a także wskazało resorty, również właściwe do ich rozpatrzenia.
30.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażoną w petycji propozycją, jednocześnie wskazało, że obecnie Kancelaria Prezydenta RP nie przewiduje prac nad założeniami do projektu ustawy w tym zakresie.
29.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami o wykorzystaniu ich w dalszych pracach urzędu.
28.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego petycję, że nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.