| | |
A | A | A
Wtorek, 6 października 2015

Petycja wielokrotna

Apele do Prezydenta RP w sprawie podjęcia działań zmierzających do:
- opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP);
- utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich w wyniku powikłań poszczepiennych i wystąpienia NOP;
- utworzenia listy biegłych ekspertów na potrzeby wydawania opinii w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych;
- utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi, w tym NOP.
- zapewnienia dobrowolności szczepień;
Wnoszący petycję zwracają się do Prezydenta o:
- podjęcie inicjatywy ustawodawczej uwzględniającej powyższe postulaty;
- wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
- skierowanie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli funkcjonowania systemu szczepień;
- skierowanie wniosku do CBA.


Sygnalizowane w petycji problemy oraz wyrażane postulaty, znane są Kancelarii. Niektóre z poruszonych w petycji kwestii były omawiane 27 sierpnia 2015 roku podczas spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panem Wojciechem Kolarskim. Zgodnie z ustaleniami, Pan Minister Wojciech Kolarski zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozpatrzenie zgłoszonych przez Stowarzyszenie uwag i postulatów przedstawionych podczas dyskusji w Kancelarii Prezydenta RP.


Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich udzieliło inicjatorce petycji odpowiedzi, w której wyjaśniło, że obecnie nie planuje się przedstawienia prezydenckiego projektu ustawy w zakresie regulacji prawnych dotyczących szczepień ochronnych. Wskazano jednocześnie, że inicjatywy ustawodawcze wymagają odpowiedniego przygotowania i oceny skutków regulacji dlatego przede wszystkim uprawnionym do podjęcia działań w tym zakresie jest Minister Zdrowia.


Wnoszący zostali także poinformowani, że zawarte w petycji sugestie o wystąpienie Prezydenta RP do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, jak i postulat w zakresie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zostały odnotowane.


Odnosząc się do oczekiwań zawartych w petycji wskazano również organy właściwe do prowadzenia postepowań przygotowawczych.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 06-10-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz