Menu rozwijane

07 grudnia 2015

Wnoszący petycję żąda uregulowania przez Kancelarię Prezydenta następujących kwestii: umieszczenia godła i tablicy urzędowej na siedzibie Prezydenta RP; zmiany godła w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego; określenia polityki umieszczania i usuwania flag Unii Europejskiej w Sali Kolumnowej i innych salach urzędowych będących w dyspozycji Prezydenta RP.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich udzieliło piszącemu odpowiedzi, w której wskazało, że tablica, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.) jest umieszczona na budynku będącym siedzibą służby kancelaryjnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie. Z kolei, stosownie do art. 3 ust. 1 ww. ustawy, godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych, należących do organów wskazanych w tym przepisie. Godło Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w Gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast odnosząc się poruszonej w petycji trzeciej kwestii, wskazano, że eksponowanie flagi Unii Europejskiej w miejscach publicznych, oparte było i jest nadal na faktycznym uznaniu przez Polskę tych symboli po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Eksponowanie flagi Unii Europejskiej odbywa się z zachowaniem zasad określających rolę i funkcję jaką spełniają weksylia w przestrzeni publicznej. Zasady te zostały sformułowane przez środowiska heraldyczne następująco: „Flaga Unii, będąc flagą organizacyjną nie może być stosowana jako równorzędny znak z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej, Państwa stowarzyszone używają flagi UE jako znaku drugorzędnego i tylko w tym charakterze może być ona stosowana w Polsce, tj. obok flagi polskiej wyłącznie na drugim miejscu, tj. na lewo od flagi polskiej. Pierwszym miejscem jest bowiem zawsze strona po prawej ręce stojącego z flagą od strony budynku. Jest to zasada heraldyczna potwierdzona praktyką i zwyczajem międzynarodowym, tzw. ‘protokół flagowy’, w którym zawarta jest odległa, historyczna i podstawowa zasada pierwszeństwa znaków państwowych przed każdym innym znakiem. Ważność tej hierarchii podkreśla wypływająca z niej druga zasada, głosząca pierwszeństwo znaków państwowych gospodarza, przed równorzędnym im znakom innego państwa. Zasada ta wypływa wprost z obowiązku otaczania symboli swego państwa należną czcią i szacunkiem zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych”.

Ponadto wnoszący został poinformowany, że przedstawione w petycji uwagi i sugestie zostały przekazane do wiadomości i stosownego wykorzystania Kierownictwu Kancelarii.


Wnoszący petycję
: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 07-12-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 03-03-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz