Menu rozwijane

14 grudnia 2015

Wnoszący przedstawia propozycję zmiany art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego, że na bieżąco analizuje i monitoruje zgłaszane przez obywateli uwagi, opinie i postulaty dotyczące m.in. obowiązujących oraz planowanych regulacji prawnych i rozwiązań systemowych.

Jednocześnie poinformowano, że w ramach działań Biura odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami środowisk skupiających osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich opiekunów oraz z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkań szczegółowo przedstawiali problemy m.in. wynikające z obowiązujących rozwiązań ustawowych i wskazali obszary wymagające dokonania zmian - także w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto wskazano, że główne kierunki polityki państwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego kształtuje przede wszystkim parlament - uchwalając odpowiednie ustawy, natomiast za jej bieżącą realizację odpowiada rząd i poszczególne ministerstwa. Dlatego przede wszystkim właściwym do rozpatrzenia zgłoszonego w petycji postulatu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 14-12-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz