Menu rozwijane

24 listopada 2015

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego petycję, że 30 listopada 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest realizacją zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej.

Podstawowym celem ww. projektu jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091zł do 8002zł . Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł.

W obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14). Podwyższenie kwoty wolnej do 8002 zł  w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów koniecznych dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych.

Na stronie internetowej Sejmu RP (www.sejm.gov.pl) opublikowano treść przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51) oraz na bieżąco umieszczane są informacje o przebiegu procesu legislacyjnego.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 24-11-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 31-12-2015
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz