Menu rozwijane

05.10.2016
Petycja została przekazana do stosownego wykorzystania w bieżących pracach Biuru Spraw Zagranicznych oraz Biuru Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.
26.09.2016
Wnoszący domagają się ratyfikacji przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r.
10.09.2016
Apel o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki.
06.09.2016
Wnoszący apelują o zainicjowanie zmian w ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Do dnia 12 września br. odnotowano 90 apeli w tej sprawie.
23.08.2016
Jest to kolejna petycja dotycząca sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, zawierająca opinie, zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązania istniejącej sytuacji.
17.08.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało podmiot wnoszący o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami. Jednocześnie wskazano, że obowiązujący czas w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa.
17.08.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami. Jednocześnie wskazano, że petycja została przekazana do wiadomości i stosownego wykorzystania Biuru Bezpieczeństwa Narodowego.
01.08.2016
Protest w związku z wypowiedziami Min. Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o sprawach pogromu kieleckiego oraz kandydata na Prezesa - obecnie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - dra Jarosława Szarka o bezpośrednich wykonawcach mordu na Żydach w Jedwabnem
29.07.2016
Autor petycji proponuje ogłoszenie konkursu na nową lirykę hymnu. W tej samej sprawie piszący zwracał się już do Prezydenta RP w 2010 roku, w załączeniu przesyła tamten list, w którym przedstawia swoją propozycję nowych słów hymnu.
26.07.2016
Stowarzyszenie Użytkowników Elektronicznych Papierosów „WAPER” apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
26.07.2016
Wnoszący postulują o skierowanie przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk sejmowy 432) w celu zbadania zgodności jej treści z Konstytucją RP
30.06.2016
Autor petycji przedstawił postulaty szeregu zmian w Konstytucji z 1997 roku (m.in. umożliwiających zrzeczenie się obywatelstwa PL bez konieczności uzyskiwania zgody Prezydenta RP; zwoływanie referendum ogólnokrajowego z inicjatywy 100 000 obywateli).
23.06.2016
Wnoszący uważają, że dokonanie wskazanych w petycji zmian w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zapewni możliwość sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem.