Menu rozwijane

31 października 2016

Wnioskujący zauważa, że ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej nie zawiera przepisu gwarantującego funkcjonariuszom celnym posiadającym stopień oficerski nadany im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zachowania dotychczasowego statusu. Dlatego apeluje do Prezydenta o przygotowanie odrębnej inicjatywy ustawodawczej, która umożliwiłaby  funkcjonariuszom celnym zachowanie statusu funkcjonariusza służb mundurowych, w tym zachowanie nadanych im przez Prezydenta RP stopni oficerskich.

21 października br. Sejm uchwalił ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. 4 listopada br. Senat RP rozpatrzył ww. ustawę i uchwalił do niej 40 poprawek. 16 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu.  Informacje o procesie legislacyjnym dostępne są na portalu internetowym Sejmy RP http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=827 .

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało nadawcę o zapoznaniu się z wyrażanym w petycji wnioskiem. Jednocześnie wskazano, że o zgłoszonym postulacie zostało poinformowane Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 31-10-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2016
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak