Menu rozwijane

31 października 2016

Piszący uważają, że uregulowania prawne uchwalone 21 października br. przez Sejm RP w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, wnoszące zmiany w Prawie lotniczym spowodują, że 2000 wyspecjalizowanych pracowników ochrony bezpieczeństwa na lotniskach straci pracę w Polsce.

4 listopada br. Senat RP rozpatrzył ww. ustawę i uchwalił do niej 40 poprawek. M.in. poprawki nr 4, 5, 8, 14, 33, 35 i 40 skreślają rozwiązania przewidujące wykonywanie przez Krajową Administrację Skarbową zadań w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Celem zmiany jest pozostawienie zadań przeprowadzania kontroli osób, bagażu, ładunków, poczty zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego w związku z przewozem lotniczym oraz w obszarze przejść ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej lotniska, do realizacji przez zarządzającego lotniskiem i zarejestrowanego agenta oraz zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przy pomocy służby ochrony lotniska, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 186b Prawa lotniczego. Senat przychylił się tym samym do postulatów podnoszonych w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą przez pracowników służb ochrony lotniska. Analogiczne poprawki zostały wprowadzone przez Senat do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (poprawki nr 1, 5 i 12). Na posiedzeniu 16 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu.

Informacje o procesie legislacyjnym dostępne są na portalu internetowym Sejmy RP http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=827 .

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało nadawcę o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami. Jednocześnie wskazano, że o zgłoszonych zastrzeżeniach zostało poinformowane Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 31-10-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 24-11-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska