Menu rozwijane

24 października 2016

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP odebrało 11 jednobrzmiących petycji, w których wnoszący zgłaszają swoje uwagi i wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania przez samorządy przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w oparciu o które ma być od 1 stycznia 2017 roku obliczany podatek od nieruchomości należny od elektrowni wiatrowych.

Ponadto piszący uważają, że ustawa z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych została uchwalona w sprzeczności z zasadą przyzwoitej legislacji, wywodzonej z treści art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Jednocześnie z uwagi na formułowane w piśmie wątpliwości co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich przekazało petycje do rozpatrzenia Ministerstwu Finansów.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 24-10-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2016
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak