Menu rozwijane

13.12.2017
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w części dotyczącej obowiązkowych szkoleń strzeleckich.
13.12.2017
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie nadania nowego brzmienia ustawowej definicji słowu pracownik.
27.11.2017
Autorzy petycji proponują, aby osoby, które ukończyły 60. rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ww. ustawy odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet.
27.11.2017
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
20.11.2017
Autor petycji oraz 399 Polaków z Białorusi apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.
17.11.2017
Wnoszący krytycznie oceniają pominięcie działalności przekładowej (profesji tłumaczy) przez ustawodawcę w dodanym ust. 9b do art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
30.10.2017
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych.
23.10.2017
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
20.10.2017
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
13.10.2017
13 października 2017 roku przedstawiciele Biura Dialogu i Korespondencji odebrali petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy z 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
12.10.2017
Wnoszący postuluje rozwiązanie problemów osób spłacających kredyty mieszkaniowe odnoszone do walut obcych w oparciu o szwedzki model wspierania przez państwo osób zaciągających kredyty zabezpieczone hipoteką.
29.09.2017
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośba o rozważenie dokonania autokorekty projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.
25.09.2017
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do dodania do art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ustępu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na petycję.
18.09.2017
Autor petycji uważa, że istnieje potrzeba powołania Pełnomocnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Prasy, a także utworzenia Rady do Spraw Prasy. W związku z tym apeluje, aby Prezydent RP podjął inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.
15.09.2017
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie osób ubogich, korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz niepełnosprawnych od konieczności ponoszenia kosztów i opłat sądowych.