Menu rozwijane

20 listopada 2017

Autor petycji oraz 399 Polaków z Białorusi, którzy złożyli pod nią podpisy apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzn. o zawetowanie) ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk sejmowy 1904).

Wnoszący krytycznie oceniają nowe brzmienie art. 2 w ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459), nadane ww. ustawą. W myśl zaproponowanej zmiany, osoba ubiegająca się o Kartę Polaka nie będzie musiała wykazywać, że posiada obywatelstwo polskie lub, że posiadali je jej rodzice, dziadkowie albo pradziadkowie. Zgodnie z nowelizacją warunkiem uzyskania Karty Polaka będzie wykazanie przez ubiegającą się o nią osobę, że: „jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;”.

Petycja została zgodnie z przyjętą procedurą przekazana do analiz w Kancelarii Prezydenta RP.

10 listopada br. Senat RP wprowadził poprawki do ustawy z 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. Nie objęły one zmian w ustawie o Karcie Polaka.

24 listopada br. Sejm RP przyjął poprawki Senatu.

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach  została przekazana do Prezydenta RP, który podpisał ją 7 grudnia 2017 roku.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o podjętej przez Prezydenta decyzji.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-11-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz