| | |
A | A | A
Środa, 26 lipca 2017

Petycja dotycząca mediacji oraz zasad rozpatrywania spraw przez sądy powszechne i SN

Petycja dotycząca mediacji oraz zasad rozpatrywania spraw przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

 

Wnoszący został poinformowany, że przekazane przez niego uwagi w przedmiocie zmian w polskim sądownictwie zostały przeanalizowane w ramach prac nad projektami ustaw, których przygotowanie zapowiedział Prezydent RP.


Jednocześnie, odnosząc się do zawartych w petycji uwag i propozycji dotyczących alternatywnych metod rozwiazywania sporów wskazano, że  Prezydent RP przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości przygotował prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, który 3 sierpnia 2017 roku został skierowany do Marszałka Sejmu RP (druk sejmowy 1868).


Projekt dotyczy m.in. rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji.


Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy: W pierwszej kolejności, w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej należy dopuścić możliwość prowadzenia mediacji, jako jednej z form udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferta ta będzie uzupełniona o informację o polubownych metodach rozwiązywania sporów. W pierwszym roku obowiązywania znowelizowanych przepisów – w miarę możliwości usługodawców, a począwszy od roku 2019 – obligatoryjnie, w każdym punkcie istniałaby możliwość zorganizowania mediacji po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Niezależnie od powyższego, w punktach wyspecjalizowanych w nieodpłatnej mediacji usługi mediacyjne mogą być świadczone przez cały czas trwania dyżuru.


Aktualnie brak jest systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym. Alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej. W szczególności w sprawach rodzinnych, ze względu na dobro małoletniego dziecka, lepszym sposobem jest rozwiązanie sporu pomiędzy rodzicami w drodze mediacji niż rozstrzygnięcie go przez sąd. Istotnym jest, że w mediacjach tego typu mediator ze szczególną uwagą dba o dobro małoletnich dzieci.


Treść projektu oraz informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych dostępne są na stronie internetowej Sejmu RP: www.sejm.gov.pl.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 26-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz