| | |
A | A | A
Czwartek, 14 września 2017

Petycja dotycząca podniesienia limitów zarobkowania do rent socjalnych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Obecnie ww. przepis brzmi: „ Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa w ust. 1-5a, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.” Autor petycji proponuje podnieść wskazany limit do 130 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wnoszący petycję: Stanisław Porowski

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 14-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska