| | |
A | A | A
Poniedziałek, 20 marca 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie Art. 125 pkt 2 i 3 oraz Art. 235 pkt 1

Wnoszący przywołując przysługujące Prezydentowi RP prawo do inicjowania zmian w Konstytucji, zwraca się z prośbą do Głowy Państwa o skorzystanie z tego uprawnienia i przygotowanie nowelizacji w zakresie zasad zwoływania referendum ogólnokrajowego. Wnoszący proponuje, aby prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego miało 500 000 obywateli lub 138 posłów i senatorów, tj. 1/3 ustawowego składu Zgromadzenia Narodowego oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie postuluje wykreślenie art. 125 pkt 3 Konstytucji.

 

Obecnie art. 125 pkt 2 i 3  Konstytucji brzmi:

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

 

Ponadto autor petycji proponuje aby prawo do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji mieli także obywatele, 1/5 ustawowej liczby Zgromadzenia Narodowego oraz Prezydent Rzeczypospolitej.

 

Obecnie art. 235 pkt 1 Konstytucji, regulujący tę kwestię brzmi:

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

Biuro Dialogu i Korespondencji podziękowało za nadesłane propozycje i poinformowało o ich przeanalizowaniu przez specjalistów i ekspertów do tego powołanych.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-03-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz