Menu rozwijane

14.09.2017
Wnoszący sygnalizuje problemy w zakresie realizacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
14.09.2017
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.
13.09.2017
Autor petycji postuluje wprowadzenie do polskiego Kodeksu karnego kary śmierci. Ponadto przedstawia swoje opinie i propozycje w zakresie karnoprawnej ochrony osób poniżej 18. roku życia przed wykorzystywaniem seksualnym.
12.09.2017
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o wprowadzenie w ramach zapowiadanych prac nad zmianą Konstytucji RP sankcji karnej dla polityków partii rządzącej, za której rządów PKB spada lub którzy działają na szkodę państwa.
11.09.2017
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
07.09.2017
Wnoszący apeluje o ustawowe przyznanie osobom głuchym, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz audiogramem wskazującym na ubytek słuchu powyżej 80 dB, prawa do przechodzenie na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym.
05.09.2017
Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wprowadzenia całkowitego zakazu uboju rytualnego.
01.09.2017
Autorzy petycji chcieliby, aby został wyeliminowany zapis zabraniający sędziom przynależności do związków zawodowych.
30.08.2017
Wnoszący na przykładzie własnej sprawy krytycznie ocenia system udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Zwraca się do różnych adresatów, w tym do Prezydenta RP o dokonanie zmiany.
30.08.2017
Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być wykreślenie art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.
29.08.2017
Wnoszący m.in. postulują wprowadzenie ułatwień w zbiórce 100 tysięcy podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw.
28.08.2017
Autor petycji zwraca uwagę na niskie wynagrodzenia młodych lekarzy rezydentów. Wskazuje, że zbyt niskie wynagrodzenie za pracę sprzyjają emigracji młodych lekarzy, chociaż chcieliby pracować w Polsce i tu założyć swoje rodziny.
25.08.2017
Apele do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany systemu szczepień obowiązkowych lub wprowadzenie dobrowolności szczepień ochronnych.
11.08.2017
Wnoszący petycję postuluje m.in. wprowadzenie ustawowego zakazu adopcji zagranicznej dziecka niespokrewnionego z osobą adoptującą chyba, że podyktowana jest ona koniecznością ratowania życia lub zdrowia dziecka co miałaby stwierdzać komisja lekarska.
08.08.2017
Wnoszący proponuje powołanie Sądów Obywatelskich, do których kompetencji należeć miałoby rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych sędziów oraz innych funkcjonariuszy państwowych: policjantów, prokuratorów, komorników itd.