Menu rozwijane

02.08.2017
Wnoszący sygnalizuje potrzebę podjęcia działań zapobiegających alienacji rodzicielskiej w toku postepowania sądowego oraz uwzględnienie w prezydenckich projektach ustaw reformujących sądownictwo przedłożonych rekomendacji.
02.08.2017
Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
01.08.2017
Autorka petycji apeluje aby Prezydent RP przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ewentualnie skierował ją do TK.
31.07.2017
Petycja jest odpowiedzią na decyzję Pana Prezydenta o przekazaniu Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (zawetowaniu) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, a także na zapowiedź przygotowania prezydenckiego projektu ustawy w tym zakresie.
31.07.2017
Petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy wzniesienia Kopca Bitwy Warszawskiej na setną rocznice zwycięstwa w 2020 roku. Wnoszący swoją prośbę skierował także do Prezydenta Miasta Radzymina.
26.07.2017
Petycja dotycząca mediacji oraz zasad rozpatrywania spraw przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.
25.07.2017
Autor petycji sygnalizuje potrzebę uwzględnienia w projektach mających na celu uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości także aspektu edukacji prawnej. Chciałby aby w proces podnoszenia świadomość i kultury prawnej obywateli zostały włączone placówki szkolne.
18.07.2017
W związku z prowadzonymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustaw związanych z reformą sądownictwa, od 18 lipca 2017 zaczęły napływać listy, e-maile oraz petycje zawierające opinie, zastrzeżenia oraz apele w tej sprawie.
13.07.2017
Wnoszący sygnalizuje potrzebę zmiany art. 328 Kodeksu postępowania cywilnego oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP. Autor petycji uważa, że sądy powinny wydawać pisemne uzasadnienie do każdego wydawanego wyroku.
10.07.2017
Wnoszący zaniepokojeni doniesieniami o zamiarach wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych zwracają się do Prezydenta RP z prośbą o wsparcie projektu zaostrzenia przepisów dotyczących podwyższenia standardów hodowli, a nie likwidacji tej branży.
05.07.2017
Wnoszący zwracają uwagę, że w Polsce brak jest przepisów całościowo regulujących kwestie związane z emisją uciążliwych zapachów. Apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która uregulowałaby standardy jakości powietrza.
26.06.2017
Wnoszący przedstawia swoją propozycję treści: preambuły, jaka powinna znaleźć się w nowej Konstytucji oraz przepisów regulujących kwestie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela.
23.06.2017
Uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dzielny Ojciec.PL złożyli na ręce przedstawicieli Biura Dialogu i Korespondencji petycję w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń.
20.06.2017
Autor petycji postuluje dodanie do § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ustępu 2 w brzmieniu: „Przy redagowaniu tekstu prawnego należy uwzględniać prawnicze reguły inferencyjne”.
09.06.2017
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do usunięcia z przestrzeni publicznej obiektów wdzięczności Armii Radzieckiej oraz Braterstwa Broni.