Menu rozwijane

29.05.2017
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
18.05.2017
W imieniu Komitetu Referendalnego w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 została złożona w czwartek petycja adresowana do Prezydenta RP Andrzeja Dudy zawierająca apel o zarządzenie referendum w sprawie reformy edukacji.
17.05.2017
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do uchwalenia i wejścia w życie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
09.05.2017
Wnoszący powołując się na przysługujące Prezydentowi RP prawo do inicjatywy ustawodawczej, zawraca się z prośbą do Głowy Państwa o skorzystanie z tego uprawnienia i przygotowanie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.
08.05.2017
W odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, od 8 maja br. zaczęły napływać jednobrzmiące apele o zmianę art. 38 Konstytucji przez doprecyzowanie prawnych gwarancji ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.
02.05.2017
Wnoszący przedstawia własny projekt ustawy o zapobieganiu ciężkim przestępstwom seksualnym wymierzonym przeciwko dzieciom i kobietom.
13.04.2017
Uczestnicy manifestacji zorganizowanej m.in. przez Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” przekazali apel o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki.
27.03.2017
W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 20 jednobrzmiących pism zawierających apel o wstrzymanie likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”.
20.03.2017
Wnoszący przywołując przysługujące Prezydentowi RP prawo do inicjowania zmian w Konstytucji, zwraca się z prośbą do Głowy Państwa o skorzystanie z tego uprawnienia i przygotowanie nowelizacji w zakresie zasad zwoływania referendum ogólnokrajowego.
08.03.2017
Do Kancelarii Prezydenta RP od 9 marca br. zaczęły napływać jednobrzmiące petycje zawierające apel do Prezydenta RP o skierowanie do Parlamentu inicjatywy ustawodawczej o prawną ochronę życia dzieci, u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności.
03.03.2017
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażonym w petycji apelem.
28.02.2017
Wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. regulacje w zakresie wycinku drzew znacząco zliberalizowały poprzednio obowiązujący stan prawny. Do Sejmu RP wpłynęły trzy projekty nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
30.01.2017
Petycja została przekazana do wiadomości i ewentualnego wykorzystania Zespołowi Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP.
17.01.2017
Piszący postuluje wprowadzenie pełnej (100%) rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
09.01.2017
Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 21 jednobrzmiących petycji od indywidualnych osób zawierających apel o niepodpisywanie przez Prezydenta RP ustaw oświatowych.