Menu rozwijane

13 grudnia 2017

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie nadania nowego brzmienia ustawowej definicji słowu "pracownik".

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: Zbigniew Seferyński.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 13-12-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska