Menu rozwijane

25 września 2017

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do dodania do art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) ustępu 3, który miałby brzmieć:

„Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) odpowiedzi na petycję”.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o przeanalizowaniu zgłoszonej propozycji.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszone w petycji postulaty były już przedmiotem prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senatorowie w głosowaniu zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. Jednocześnie w dyskusji zapowiedzieli, że powrócą do wyrażonego w petycji wniosku po dłuższym okresie obowiązywania ustawy o petycjach. (patrz link: http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,212.html ).

Wnoszący petycję: dr Andrzej Halicki

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-09-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2018
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska