Menu rozwijane

18.12.2018
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.
17.12.2018
Autor petycji uważa, że powinny zostać zmienione przepisy w zakresie czasowego wyrejestrowania pojazdów, a także chciałby, aby istniała możliwość wykupienia krótkoterminowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych.
28.11.2018
Wnoszący apeluje o zrównanie warunków płacowych pedagogów pracujących w placówkach opiekuńczo wychowawczych z zarobkami nauczycieli. Propozycja przedstawiona przez piszącego nie wiąże się z koniecznością objęcia tej grupy zawodowej Kartą Nauczyciela.
27.11.2018
Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
27.11.2018
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu skuteczną ochronę biednych i wykluczonych przed nadmiernymi obciążeniami alimentacyjnymi poprzez zmianę przepisów egzekucyjnych.
15.11.2018
Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadania zgodności rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
26.10.2018
Autor petycji postuluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń przez wprowadzenie kar za nieodbieranie paragonu fiskalnego przez nabywcę towaru lub usługi.
25.10.2018
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany zasad waloryzacji kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne stanowiących podstawę obliczenia emerytury.
08.10.2018
Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy celu umożliwienia zakończenia roty ślubowania składanego przed rozpoczęciem wykonywania zawodu prawniczego słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.
27.09.2018
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy w zakresie dozoru elektronicznego.
30.08.2018
Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
27.08.2018
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją art. 37 § 1 oraz art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.
27.08.2018
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o uhonorowanie Orderem Orła Białego pośmiertnie Romana Dmowskiego.
24.08.2018
Petycja o zaniechanie przez Prezydenta RP realizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym oraz dokonanie uchylenia już podjętych czynności prawnych.
17.08.2018
Autorka petycji zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie wieku emerytalnego wykładowczyń i wykładowców akademickich.