| | |
A | A | A
Środa, 7 lutego 2018

Petycja w sprawie art. 221 Kodeksu karnego

Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałaby być zmiana art. 221 Kodeksu karnego. Obecnie brzmi on: Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

 

Piszący proponuje, aby przepis ten uzupełnić dodając paragraf 2 w brzmieniu: „Za odmowę zawiadomienia o wypadku, odmowę sporządzenia karty wypadku i jej wydania w stosunku do duchownych odpowiedzialność karną ponoszą ich bezpośredni przełożeni czyli Biskupi lub Przełożeni Zakonu Albo Zgromadzenia Zakonnego”.

 

Wnoszący  krytykuje również treść art. 5 ust. 1 punkt 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, dokonuje w karcie wypadku właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych.  Zdaniem piszącego przepis jest nieprecyzyjny i powinien być zmieniony. Proponuje, aby brzmiał on: „Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3, dokonuje z polecenia Biskupa Diecezji lub Przełożonego Zakonu, albo Zgromadzenia Zakonnego w karcie wypadku właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna – w stosunku do duchownych”.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem, jak również powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wnoszący petycję: ks. Krzysztof Przesmycki

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 07-02-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-03-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz