Menu rozwijane

10.08.2018
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 191 ust. 1 oraz art. 198 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
06.08.2018
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
27.07.2018
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
23.07.2018
Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie uchwalenia „Kodeksu rolnego”, który regulowałby wszystkie kwestie związane z rolnictwem.
20.07.2018
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 63 ora 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
17.07.2018
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 5 lipca 2018 r. przez Sejm RP oraz przyjętą bez poprawek przez Senat RP ustawy o ułatwieniach w przygotowywaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
06.07.2018
Autor petycji postuluje do Prezydenta o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania czy przeniesienie I Prezesa Sądu Najwyższego w stan spoczynku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym jest zgodne z Konstytucją.
02.07.2018
Wnoszący apeluje o przewrócenie certyfikatu księgowego wydawanego przez Ministra Finansów, który został zniesiony ustawą z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
25.06.2018
Pisząca postuluje szereg zmian w materialnym i procesowym prawie cywilnym i karnym, m.in. w przepisach dotyczących wyłączenia sędziego, regresu Skarbu Państwa wobec sędziego, wprowadzenia posiedzeń pojednawczych, zwiększenia dostępności skargi kasacyjnej.
04.06.2018
Wnoszący przedstawił propozycję pytania, które w jego opinii mogłoby paść w zapowiedzianym przez Prezydenta RP referendum konsultacyjnym dotyczącym zmiany Konstytucji.
04.06.2018
Wnoszący m.in. apeluje o amnestię (powszechny akt łaski) wobec wszystkich skazanych na karę pozbawienia wolności do roku czasu oraz zmniejszenie zakresu kary o rok pozostałym skazanym. Ponadto wskazuje obszary polityki penitencjarnej wymagające zmian.
23.05.2018
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 10 maja 2018 r. przez Sejm RP ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
09.05.2018
Wnoszący przygotował propozycje pytań referendalnych, na które powinni w jego opinii odpowiedzieć Polacy w zapowiedzianym przez Prezydenta referendum konsultacyjnym dotyczącym zmiany Konstytucji.
04.05.2018
Piszący uważają. że § 9 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jest niezgodny z Konstytucją.
04.05.2018
Wnoszący apelują do Prezydenta o rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy o Wielki Piątek, święto Wniebowstąpienia Pańskiego i drugi dzień Zesłania Ducha Świętego.