Menu rozwijane

09.02.2018
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
07.02.2018
Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałaby być zmiana art. 221 Kodeksu karnego.
24.01.2018
Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
05.01.2018
Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być niestosowanie wobec weteranów służby poza granicami państwa ustawy dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
02.01.2018
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w zakresie nadania nowego brzmienia art. 45a.
02.01.2018
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o powołanie specjalnego organu, złożonego z przedstawicieli różnych środowisk społecznych, który miałby przejąć zadania sądu w zakresie rozpatrywania wniosków o ułaskawienie.