Menu rozwijane

18 grudnia 2018

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, mającej na celu dokonanie „poprawnej” transpozycji do prawa polskiego art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/12/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanymi postulatami. Jednocześnie powiadomiło o przekazaniu petycji do Ministerstwa Finansów przede wszystkim właściwego do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonych w niej uwag i propozycji.

Wnoszący petycję: Roman J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 18-12-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer