Menu rozwijane

25 października 2018

Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany zasad waloryzacji kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne stanowiących podstawę obliczenia emerytury zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych. Obecnie złożenie wniosku o emeryturę (ustalenie wysokości) w czerwcu skutkuje niższym wymiarem emerytury w porównaniu do złożenia wniosku w pozostałych 11 miesiącach.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącego o monitorowaniu zgłoszonego postulatu.

Wnoszący petycję: Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-10-2018
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2019
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer