Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 grudnia 2019

Petycja dotycząca różnych przepisów prawa

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt niebezpieczny, a także dotyczących regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń; z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przez wprowadzenie obowiązku publikowania w CEIDG i w KRS numeru konta bankowego każdego przedsiębiorcy oraz z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu wprowadzenia przestępstwa wyłudzenia usługi (prawnej, lekarskiej itp.).
 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

 

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Poleć znajomemu