Menu rozwijane

04.11.2019
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenia dodatku pieniężnego za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wychowanie co najmniej 2 dzieci.
30.10.2019
Petycja dotyczy ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r.
10.10.2019
Autorka petycji postuluje dokonanie nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
04.10.2019
Autorka petycji postuluje dokonanie nowelizacji art. 89 §2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego.
01.10.2019
Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności, skonsolidowanej instytucji zajmującej się nadzorem nad przetwarzaniem żywności oraz produkcją rolną.
27.09.2019
Stowarzyszenie Oburzeni, w imieniu poszkodowanych działaniami sądów i innych organów władzy publicznej, zaapelowało do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu powołanie Kanclerza Poszkodowanych.
24.09.2019
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu ograniczenia przestępstw związanych z podatkiem VAT
23.09.2019
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu dokonanie zmian w przepisach regulujących działalność komorników sądowych oraz kwestie dotyczące okresu i biegu przedawnienia, majątku i kwot wolnych od egzekucji.
13.09.2019
Autorka petycji postuluje dokonanie zmian w ustawach m.in.: Kodeks pracy, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o dokumentach paszportowych.
31.08.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany treści składanej przez sędziów roty ślubowania.
21.08.2019
Wnoszący petycję zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
20.08.2019
Zgodnie z ustawą o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, potwierdzenie prawa następuje na wniosek złożony nie później niż do 31.12. 2008. Wnoszący apelują o zniesienie ww. ograniczenia czasowego.
08.08.2019
Wnoszący postuluje, aby Prezydent RP uwzględnił w harmonogramie swoich wizyt zagranicznych możliwość odwiedzenia Mołdawii oraz Białorusi.
06.08.2019
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie lub skierowanie do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP uchwalonej 19 lipca 2019 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
06.08.2019
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.