Menu rozwijane

02.08.2019
Autorka petycji w oparciu o własne doświadczenia zwraca uwagę na pogarszającą się jakość produktów jakie trafiają do obrotu. W ocenie piszącej koszty ryzyka wynikające z kupna/sprzedaży produktu złej jakości w całości przerzucono na konsumenta.
24.07.2019
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy zwróciła się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o ochronie dzieci.
22.07.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie amnestii (powszechnego aktu łaski).
22.07.2019
Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o samorządzie województwa, mającej na celu powołanie wojewódzkich rad seniorów, ciała o charakterze konsultacyjnym, doradczym i i inicjatywnym.
19.07.2019
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, przez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.
17.07.2019
Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu usunięcia z polskiego systemu prawnego rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP, naruszających konstytucyjną definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.
04.07.2019
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 37 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów.
01.07.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji lub uchylenia art. 212 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
17.06.2019
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) w celu zwiększenia ochrony wolności głoszenia poglądów.
23.05.2019
Autorzy petycji proponują, aby uzupełnić art. 27 Konstytucji o ustęp drugi w brzmieniu: „Polska chroni polski język migowy jako część kultury polskiej”.
20.05.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji m.in. Kodeksu cywilnego w zakresie zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością psychiczną/intelektualną.
14.05.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany lub nowelizacji prawa procesowego, mającej na celu zastąpienie „przyrzeczenia” składanego przez pozwanego, podejrzanego lub świadka przysięgą na wyznawane wartości.
10.05.2019
Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu „powołanie nowej instytucji - organu ochrony prawnej - OBROŃCY POKRZYWDZONYCH, niezależnego w swoim działaniu od władzy sądowej i wykonawczej”.
06.05.2019
Autorka petycji postuluje wprowadzenie zmian w ustawach: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego oraz powołanie Centralnej Ewidencji Zamieszkania.
02.05.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.