Menu rozwijane

02.05.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, mającej na celu odblokowanie dostępności nowych złóż węgla i innych kopalin pozwalających na tanie wydobycie i poszanowanie środowiska
26.04.2019
Autorka petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany zasad ustalania dochodu osób ubiegających się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
24.04.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie reprywatyzacji, mającej na celu umożliwienie restytucji mienia pozostawionego bez spadkobierców a przejętego w przeszłości przez Skarb Państwa.
17.04.2019
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uregulowanie prawa do wykupu tzw. byłych mieszkań zakładowych przez ich najemców.
12.04.2019
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o ocenę zgodności z Konstytucją uchwalonej 4 kwietnia 2019 r. przez Sejm RP ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.
08.04.2019
Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej mającej na celu umożliwienie m.in. skazanym dłużnikom alimentacyjnym odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego przy nałożeniu na nich obowiązku pracy w wyznaczonym zakładzie.
05.04.2019
Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wzmocnienia uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych oraz zapewnienia im efektywnych instrumentów ochrony swoich interesów.
15.03.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, polegającej na usunięciu punktu 7 z art. 4 ww. ustawy.
14.03.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 6 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
05.03.2019
Wnoszący apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uznanie za nieważne orzeczeń wydanych przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości wobec Wincentego Witosa oraz dziewięciu posłów na Sejm II RP skazanych w tzw. „procesie brzeskim”.
18.02.2019
Wnoszący uzupełnia petycję złożoną w Kancelarii Prezydenta RP 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ochrony polskiej rodziny i zniesienia adopcji międzynarodowych.
18.02.2019
Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta wniosku do NIK o skontrolowanie procesu legislacyjnego w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
13.02.2019
Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP działań zmierzających do poprawy sytuacji samotnych matek. Oczekują m.in. sprecyzowania definicji „samotna matka”.
11.02.2019
Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu reaktywowania Chorągwi Rzeczypospolitej.
08.02.2019
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.