Menu rozwijane

02 grudnia 2019

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, celem stworzenia gminom możliwości wszczynania postępowania w sprawie skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe; ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie uwzględniania przez sąd zdania dziecka, które ukończyło 7 lat przy ustalaniu nad nim opieki oraz ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego, z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia instytucji ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-12-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska