Menu rozwijane

04 grudnia 2019

Autorka petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesu; z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu prowadzenia licytacji ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym utworzonym przez Naczelną Izbę Komorniczą; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia maksymalnego progu zadatku i kary umownej przy zawieraniu umów oraz z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w celu wprowadzeniu regulacji zakazujących pobierania opłat od wcześniejszej spłaty kredytu.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszącą petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłoszonymi postulatami.

Wnoszący petycję: Renata Sutor

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-12-2019
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska