Menu rozwijane

21.12.2020
Wnoszący zwracają się do Prezydenta RP z prośbą o złożenie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
10.12.2020
Wnoszący apeluje o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
20.11.2020
Wnosząca apeluje o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
09.11.2020
Do Kancelarii Prezydenta RP od 9.11 do 7.12.2020 r. wpłynęły cztery jednobrzmiące petycje w sprawie podjęcia przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 8.12.2017 r. o SN w części dotyczącej skargi nadzwyczajnej.
28.10.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w rozporządzeniu Prezydenta w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników.
28.10.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w rozporządzeniu Prezydenta w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników.
19.10.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w treści § 2 pkt 1a rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
19.10.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w treści załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.
14.10.2020
Autor petycji postuluje o uściślenie zasad wyboru Prezydenta RP, Posłów, Senatorów, wojewodów, burmistrzów, wójtów, radnych m.in. przez wprowadzenie zasady egzaminowania pre-kandydatów do pełnienia tych urzędów.
14.10.2020
Autor apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, przez wprowadzenie obowiązku publikowania danych o podatku VAT płaconym przez największych płatników CIT.
13.10.2020
Autorka petycji postuluje o nowelizację art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.
05.10.2020
Autor petycji postuluje o ustawowe uregulowanie zasad i form honorowania funkcjonariuszy publicznych i polityków za ich zasługi dla państwa i narodu.
29.09.2020
Autorzy petycji postulują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
22.09.2020
Autor petycji postuluje o nowelizację art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
21.09.2020
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 17 września 2020 r. przez Sejm RP o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych.