Menu rozwijane

14.09.2020
Wnoszący przedstawił propozycje zmian w Konstytucji RP z 1997 r. w zakresie: Rozdziału IV, Sejm i Senat; Rozdziału VII, Samorząd terytorialny; Rozdziału VIII, Sądy i Trybunały; Rozdziału IX, Organy kontroli państwowej ochrony prawa.
09.09.2020
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji Art. 87, Art. 188, Art. 190 i Art. 197 Konstytucji RP.
03.09.2020
Autor apeluje o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu ograniczenia przestępstw zw. podatkiem VAT.
24.08.2020
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym.
24.08.2020
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia honorowej tabliczki nagrobnej, która miałaby być umieszczana na grobach działaczy opozycji antykomunistycznej.
18.08.2020
Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadanie czy § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.11.2014 r. jest zgodny z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
18.08.2020
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 14 sierpnia 2020 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
11.08.2020
Autor petycji postuluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wprowadzenie mechanizmu rewaloryzacji kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.
06.08.2020
Wnoszący postuluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 123 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
05.08.2020
Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
04.08.2020
Petycja dotycząca absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (I, II i III rocznika), referendarzy sądowych i asystentów sędziego, którzy zdali w latach 2011-2016 egzamin sędziowski, a nie dokonali wyboru stanowiska asesora.
31.07.2020
Autor petycji apeluje o wydanie przez Prezydenta RP aktu prawa wewnętrznie obowiązującego, który nałoży na pracowników Kancelarii Prezydenta RP obowiązek sprawdzania poprawności polskich tłumaczeń unijnych dokumentów.
31.07.2020
Wnoszący apelują do Prezydenta RP o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży żywych ryb.
30.07.2020
Autor petycji krytycznie ocenia obowiązującą obecnie ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przyznaje gminą prawo decydowania o zasadach ustalania i nakładania na właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
27.07.2020
Autorka petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez podniesienie stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w okresie odbywania stażu.