Menu rozwijane

23.07.2020
Do Prezydenta RP zwróciło się Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze z apelem o wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu rosnącej każdego dnia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na polskich drogach.
17.07.2020
Wnosząca apeluje do Prezydenta RP o poparcie przez Polskę europejskiej strategii klimatycznej – Europejskiego Zielnego Ładu i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
07.07.2020
Autorzy petycji zwracają uwagę na niskie wynagrodzenia pracowników i personelu pomocniczego świadczących pracę na rzecz Domów Pomocy Społecznej.
06.07.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 76 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
03.07.2020
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
18.06.2020
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tak aby świadczeniem 500 + objęta została także ucząca się młodzież do 26 roku życia.
08.06.2020
Wnoszący apeluje o wniesienie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie uprawnień w zakresie zaopatrzenia emerytalnego osób realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
05.06.2020
Wnoszący apeluje o wniesienie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uregulowanie kwestii dotyczących oznakowania pojazdów strażaków ochotników udających się do remizy na wezwanie alarmowe, w celu podjęcia akcji gaśniczej.
04.06.2020
Wnoszący apeluje o wniesienie przez Prezydenta RP autopoprawki do złożonego w Sejmie RP 3 czerwca 2020 roku projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
26.05.2020
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu utworzenie samorządu gospodarczego mikroprzedsiębiorców na bazie infrastruktury izb rzemieślniczych i cechów.
14.05.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP uchwalonej 30 kwietnia 2020 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
07.05.2020
Wnosząca apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
29.04.2020
Wnosząca sygnalizuje potrzebę zmiany art. 3982 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przez Prezydenta RP.
17.04.2020
Od 14 do 17 kwietnia do KPRP wpłynęło kilkadziesiąt jednobrzmiących petycji, zawierających krytyczne uwagi do niektórych przepisów procedowanej w Parlamencie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
14.04.2020
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.