Menu rozwijane

09.04.2020
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 112, art. 234 i art. 235 Konstytucji RP oraz uzupełnienia Jej treści o art. 215A i art. 232A.
31.03.2020
Wnoszący apeluje o wniesienie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w części dotyczącej sposobu rozliczania robót budowlanych i usług.
31.03.2020
Wnoszący apeluje m.in. o weryfikację zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 500 zł w roku 2021.
31.03.2020
Wnosząca zwraca się do Prezydenta RP o zarządzenie referendum ogólnokrajowego, w którym Polacy mieliby możliwość wypowiedzenia się w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce.
30.03.2020
W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP od 30 marca 2020 roku zaczęły napływać jednobrzmiące listy, e-maile oraz petycje w sprawie „zatrzymania zagrożenia dla odporności polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii”.
30.03.2020
Wnoszący, w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2, apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej.
26.03.2020
Przedstawiciele wędkarzy zwrócili się do Prezydenta RP o zainteresowanie się obecnym stanem wód śródlądowych i basenu Morza Bałtyckiego oraz o podjęcie działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemów dotyczących ochrony polskich wód.
26.03.2020
W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie działań zmierzających do wycofania się z tegorocznych powszechnych egzaminów testowych uczniów kończących szkoły podstawowe i średnie.
25.03.2020
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu ograniczenie zakresu egzekucji z wierzytelności z tytułu zwrotu albo nadpłaty podatku, wynikających z przysługującej podatnikom tzw. ulgi na dzieci.
25.03.2020
Wnoszący – w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 – apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie amnestii, którą mieliby zostać objęci drobni przestępcy z wyrokami do 3 lat.
23.03.2020
Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o nowelizację ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w celu powołania nowej instytucji społecznego opiekuna zieleni.
18.03.2020
Piszący zwraca się do Prezydenta RP o rozszerzenie katalogu uprawnionych do ustawowych ulg na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego o krwiodawców, którym Minister Zdrowia przyznał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi".
18.03.2020
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być przyznanie pokrzywdzonym w aferze Amber Gold odszkodowania od Skarbu Państwa.
12.03.2020
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 324 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
06.03.2020
Wnoszący apeluje o zawetowanie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych oraz przygotowanie w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej przepisów znoszących abonament RTV.