Menu rozwijane

13 października 2020

Autorka petycji postuluje o nowelizację art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.  Pisząca apeluje o zniesienie wskazanego w tym przepisie terminu 60 dni na zarejestrowanie się w urzędzie pracy od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała wnoszącą o zapoznaniu się z treścią petycji i zgłoszonym postulatem. Jednocześnie pisząca została powiadomiona o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: : brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 13-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 13-11-2020
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik