Menu rozwijane

19 października 2020

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w treści załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy  oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1825).

Piszący proponuje zastąpić wyrazy „majątek odrębny” wyrazami „majątek osobisty”. Proponowana zmiana byłaby zgodna z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym na mocy nowelizacji z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw  pojęcie „majątek odrębny” zastąpiono pojęciem „majątek osobisty”.

Biuro Dialogu i Korespondencji o przekazało petycję do analizy właściwej komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący został poinformowany o przeanalizowaniu zgłoszonego postulatu. Jednocześnie zauważono, że ustawa upoważniająca do wydania ww. rozporządzenia tj. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2399) również posługuje się pojęciem „majątku odrębnego”. W niniejszej sytuacji zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym w postulowanym zakresie, nie jest wystarczająca ponieważ niezbędna byłaby również zmiana ustawy upoważniającej. Wnioskowana zmiana nazewnictwa i dostosowanie jej do obecnej siatki pojęciowej stosowanej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym winna być skorelowana z nowelizacją ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Wnoszący petycję: Sebastian Adamowicz

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 28-01-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer