Menu rozwijane

19 października 2020

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w treści § 2 pkt 1a rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 20002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1824). Proponowana przez piszącego zmiana ma polegać na uaktualnieniu wymienionej we wskazanym przepisie nazwy urzędu, tj. zastąpienie nazwy Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prawidłową obecnie nazwą Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wskazać, że od 1 stycznia 2017 roku na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została przekształcona w Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro Dialogu i Korespondencji o przekazało petycję do analizy właściwej komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący został poinformowany, że wnioskowane w petycji zmiany zwróciły uwagę właściwej komórki organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP na nieaktualne regulacje zawarte w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 20002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W związku z powyższym, podjęto prace legislacyjne zmierzające m.in. do uchylenia w ww. rozporządzeniu regulacji dotyczących Prezesa i Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Wnoszący petycję: Sebastian Adamowicz

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 28-01-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer