Menu rozwijane

28 października 2020

Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o dokonanie zmiany w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1888). Piszący oczekuje aby w załączniku nr 1 do rozporządzenia – tabela A i B, w części dotyczącej wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach zostało obok wykształcenia średniego uwzględnione wykształcenie średnie branżowe.

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obok poziomu wykształcenia średniego istnieje możliwość uzyskania  wykształcenia średniego branżowego.

Biuro Dialogu i Korespondencji o przekazało petycję do analizy właściwej komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący został poinformowany o przeanalizowaniu zgłoszonego postulatu. Jednocześnie wskazano, że wnioskowana zmiana, jest zmianą merytoryczną, która wymaga rozważenia a także zasięgnięcia opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wnoszący petycję: Sebastian Adamowicz

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-10-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Weronika Polkowska
Data ostatniej modyfikacji: 28-01-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer