Menu rozwijane

09 listopada 2020

Do Kancelarii Prezydenta RP od 9 listopada do 7 grudnia 2020 roku wpłynęły cztery jednobrzmiące petycje w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym w części dotyczącej skargi nadzwyczajnej.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszących petycję o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Biuro odniosło się także do pozostałych kwestii poruszonych w nadesłanej korespondencji.

18 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 935), który dotyczy wprowadzenia usprawnień w organizacji Sądu Najwyższego oraz przedłużenia terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej.

Co do zasady, skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna - w terminie roku od dnia ich rozpoznania (art. 89 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym). Jednakże w przepisach przejściowych ustawy - w art. 115 § 1 - ustawodawca przewidział możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń kończących postępowania w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r., a przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Skarga nadzwyczajna w takim przypadku może zostać wniesiona jedynie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3 kwietnia 2021 r. Sejm RP 30 marca 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, a Prezydent RP podpisał  ją  31 marca 2021 r. Na mocy ustawy termin ten ulegnie wydłużeniu o kolejne trzy lata i upłynie dnia 3 kwietnia 2024 r.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 09-11-2020
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 14-05-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer