Menu rozwijane

28.12.2021
Petycja dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
23.12.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
20.12.2021
Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o podpisanie uchwalonej 11 sierpnia 2021 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.  
20.12.2021
Kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której piszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
14.12.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej rozdziału 8. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
02.11.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydent RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zakazanie stosowania jakichkolwiek praktyk „sanitarnej segregacji” i dyskryminacji ludzi ze względu na status zaszczepienia.
26.10.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
25.10.2021
Wnoszący zwraca się do kilku adresatów, w tym m.in. do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
18.10.2021
Autorka petycji postuluje o przeprowadzenie gruntownej reformy funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych lub ich likwidację i zastąpienie innym organem.
11.10.2021
Piszący kieruje do kilku adresatów, w tym także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany przez siebie projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury”.
23.09.2021
Kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której piszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.
21.09.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zastąpienie nazwy prezydent miasta, nazwą burmistrz.
13.09.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydent RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zagwarantowanie ochrony złóż naturalnych (kopalin) w Polsce przed ich rabunkową eksploatacją oraz zabezpieczenie wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.
23.08.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
20.08.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji dwóch ustaw.