29.11.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydent RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zakazanie stosowania jakichkolwiek praktyk „sanitarnej segregacji” i dyskryminacji ludzi ze względu na status zaszczepienia.
26.10.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
18.10.2021
Autorka petycji postuluje o przeprowadzenie gruntownej reformy funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych lub ich likwidację i zastąpienie innym organem.
11.10.2021
Piszący kieruje do kilku adresatów, w tym także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany przez siebie projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury”.
23.09.2021
Kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której piszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.
21.09.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zastąpienie nazwy prezydent miasta, nazwą burmistrz.
13.09.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydent RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zagwarantowanie ochrony złóż naturalnych (kopalin) w Polsce przed ich rabunkową eksploatacją oraz zabezpieczenie wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.
23.08.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
20.08.2021
Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji dwóch ustaw.
19.08.2021
Piszący zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatyw ustawodawczych regulujących sprawy z zakresu łączności, budownictwa, oświaty i zdrowia, mających na celu ochronę ludności przed negatywnym wpływem sztucznego promieniowania mikrofalowego.
09.08.2021
Apele do Prezydenta o zmianę przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez wprowadzenie instrumentów pomocowych dla właścicieli psów i kotów, które będą zapobiegać niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt domowych oraz ograniczać populację bezdomnych zwierząt.
28.07.2021
Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił się Delegatura Warmińsko‑Mazurska „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” z petycją dotyczącą konieczności zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o osobach starszych oraz niektórych innych ustaw.
21.07.2021
Petycja przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. Autor apeluje o dokonanie zmian w ustawie o samorządzie gminnym zmierzających do przyznania organom uchwałodawczym jednostek pomocniczych gmin uprawnień kontrolnych względem ich zarządów.
19.07.2021
Autor petycji zaniepokojony rosnącym zjawiskiem kradzieży rowerów postuluje o zaostrzenie kar za tego typu czyny karalne oraz prawne uregulowanie kwestii rekompensaty za wyrządzoną przez sprawcę szkody.
14.07.2021
Autorzy petycji nie zgadzają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, eliminującymi czynnik społeczny – ławników z uczestnictwa w sprawach cyw.