Menu rozwijane

19.08.2021
Piszący zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatyw ustawodawczych regulujących sprawy z zakresu łączności, budownictwa, oświaty i zdrowia, mających na celu ochronę ludności przed negatywnym wpływem sztucznego promieniowania mikrofalowego.
09.08.2021
Apele do Prezydenta o zmianę przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez wprowadzenie instrumentów pomocowych dla właścicieli psów i kotów, które będą zapobiegać niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt domowych oraz ograniczać populację bezdomnych zwierząt.
28.07.2021
Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił się Delegatura Warmińsko‑Mazurska „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” z petycją dotyczącą konieczności zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o osobach starszych oraz niektórych innych ustaw.
21.07.2021
Petycja przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. Autor apeluje o dokonanie zmian w ustawie o samorządzie gminnym zmierzających do przyznania organom uchwałodawczym jednostek pomocniczych gmin uprawnień kontrolnych względem ich zarządów.
19.07.2021
Autor petycji zaniepokojony rosnącym zjawiskiem kradzieży rowerów postuluje o zaostrzenie kar za tego typu czyny karalne oraz prawne uregulowanie kwestii rekompensaty za wyrządzoną przez sprawcę szkody.
14.07.2021
Autorzy petycji nie zgadzają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, eliminującymi czynnik społeczny – ławników z uczestnictwa w sprawach cyw.
09.07.2021
Kolejny apel zbiorowy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w celu umożliwienia lekarzom i ich pacjentom wyboru metody leczenia, także innej niż standardowe procedury.
16.06.2021
Autor petycji wzywa, aby Prezydent RP potępił działania władz Chińskiej Republiki Ludowej prowadzone wobec praktykujących Falun Gong.
09.06.2021
Autorzy petycji postulują m.in. o powołanie organu nadzorczego, którego zadaniem będzie weryfikacja zgodności z prawem podejmowanym przez służby działań ingerujących w prawa i wolności jednostki, szczególnie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
09.06.2021
Autor postuluje o likwidację 49 SKO i stworzenie w ich miejsce 16 Wojewódzkich SKO lub o przekazanie zadań SKO w zakresie podatków i opłat lokalnych, egzekucji administracyjnej i dotacji do Izb Administracji Skarbowej i Krajowej Administracji Skarbowej.
07.06.2021
Autor petycji uważa, że byli pracownicy PGR mają problemy z nabywaniem od Krajowego Ośrodka Rozwoju Rolnictwa użytkowanych przez nich od wielu lat ogródków przydomowych i garaży.
07.06.2021
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zadośćuczynienie byłym żołnierzom Wojska Polskiego, którzy odbyli obowiązkową zasadniczą służbę wojskową.
21.05.2021
Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
20.05.2021
Wpłynęło kilkanaście petycji, zawierających apel do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy uchwalonej przez Sejm RP 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady ws. systemu zasobów własnych UE.
14.05.2021
Petycja zbiorowa wniesiona przez grupę mieszkańców Ełku, przekazana przez Radę Miasta Ełku do podmiotów wskazanych w Art. 118 Konstytucji RP, posiadających inicjatywę ustawodawczą, w tym do Prezydenta RP.