Menu rozwijane

13.05.2021
Autor petycji postuluje, aby Prezydent RP podjął działania zmierzające do ostatecznego uregulowania przebiegu polsko-czeskiej granicy państwowej.
10.05.2021
Autor postuluje o podjęcie przez Prezydenta RP działań zmierzających do przywrócenia aktywnym zawodowo nauczycielom, zatrudnionym w szkole przed rokiem 1999, prawa do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek, po osiągnięciu 30-l. stażu pracy.
05.05.2021
Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji Art. 34 ust. 2 oraz Art. 137 Konstytucji RP, dotyczących procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.
28.04.2021
Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie „(…)nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w części dotyczącej tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rad seniorów”.
26.04.2021
Autor petycji postuluje, aby Prezydent RP podjął działania zmierzające do zbadania zgodności z Konstytucją RP, następujących ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
22.04.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zakazu używania fajerwerków w miejscowościach uzdrowiskowych, położonych blisko obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.
09.04.2021
Kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której piszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.
29.03.2021
Autor petycji postuluje o skorzystanie przez Prezydenta RP z prawa inicjatywy ustawodawczej w celu likwidacji opłat pobieranych przez banki z tytułu prowadzenia rachunków bankowych.
22.03.2021
Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynienia ofiarom zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej i ich następcom prawnym.
08.03.2021
Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
24.02.2021
Autor petycji apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
22.02.2021
Autor petycji zwraca się o niepodpisywanie procedowanej w parlamencie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która dotyczy m.in. wprowadzenia przepisu przyznającego pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych pierwszeństwo przed pojazdem.
11.02.2021
Wnoszący zwracają się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji Art. 216 ust. 5 Konstytucji RP, określającego sposób obliczania limitu długu publicznego.
05.02.2021
Autor petycji apeluje do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
25.01.2021
Wnoszący apeluje o ustawowe rozwiązanie sprawy kredytów frankowych. Piszący przedstawia trzy opcje do wyboru.