Menu rozwijane

19 sierpnia 2021
Piszący zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatyw ustawodawczych regulujących sprawy z zakresu łączności, budownictwa, oświaty i zdrowia, mających na celu ochronę ludności, szczególnie dzieci, osób chorych i starszych przed negatywnym wpływem sztucznego promieniowania mikrofalowego. Ponadto autor petycji apeluje o przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób w wieku rozrodczym na temat zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale.
 
Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionymi w niej postulatami oraz powiadomiło o przekazaniu petycji do merytorycznego rozpatrzenia: Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Ministerstwu Zdrowia.
 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-08-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Luiza Zalewska-Karlowska
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2021
Osoba modyfikująca: Luiza Zalewska-Karlowska