Menu rozwijane

20 sierpnia 2021

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji:

-  ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez zmianę treści art. 2 ust. 1 lit b), który po zmianie miałby brzmieć:

„b) w odniesieniu do świń - budynek spełniający wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, przeznaczony do chowu lub hodowli zwierząt, zagrodę lub, w przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce, w którym zwierzęta te są przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane,

- ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w szczególności przez dodanie w odpowiedniej jednostce redakcyjnej, np. jako ust. 4 przepisu w brzmieniu:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć odpowiednio:

1) kopię decyzji wymienionej w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; lub kopię zgłoszenia, o którym mowa a art. 30 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ww. ustawy;

2) kopię pozwolenia, o którym mowa w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; lub kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa  w art. 152 ust. 4 b ww. ustawy.”

Piszący uważa, że zaproponowane zmiany doprowadzą do wzmocnienia kontroli nad obiektami budowlanymi w jakich prowadzona jest hodowla zwierząt oraz nad oddziaływaniem hodowli na środowisko.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z przedstawionym w niej postulatem.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 20-08-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer