Menu rozwijane

21 września 2021

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zastąpienie nazwy prezydent miasta, nazwą burmistrz. Zdaniem piszącego, nazwa prezydent powinna odnosić się jedynie do osoby i urzędu Prezydenta RP.

W obecnym porządku prawnym jeśli siedziba władz gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy organem wykonawczym jest burmistrz. Z kolei prezydent miasta to organ wykonawczy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w miastach, w których, do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezydent miasta był organem wykonawczo–zarządzającym. Również w miastach na prawach powiatu, tj. w gminach o statusie miasta, wykonujących zadania powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Do burmistrza i prezydenta miasta stosuje się przepisy o wójcie.

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o zapoznaniu się z jej treścią i zgłaszanym postulatem. Jednocześnie poinformowało o jej przekazaniu do wiadomości właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 21-09-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 16-11-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer