Menu rozwijane

21 maja 2021

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jest to kolejna petycja Pana Romana J. Arseniuka, w której postuluje dokonanie zmian w zakresie instytucji pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych.

Wnoszący proponuje:

- w art. 33 dodanie dodatkowego paragrafu w brzmieniu: „Jeżeli charakter czynności umożliwia stronie działanie przez pełnomocnika, ale postępowanie może wywołać obowiązek strony wobec podmiotów publicznych lub prywatnych lub wypłatę środków publicznych lub przepis prawa powszechnie obowiązującego stanowi, że podanie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem strony, pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno określać granice umocowania oraz powinno być opatrzone podpisem strony złożonym w obecności funkcjonariusza publicznego i podpisanym oświadczeniem tegoż funkcjonariusza o niewystąpieniu konieczności działania strony przez przedstawiciela ustawowego w granicach umocowania pełnomocnika, o własnoręczności podpisu strony, o ustaleniu tożsamości strony z wymienieniem danych identyfikujących jej dokument tożsamości oraz o autentyczności tego dokumentu.”;

- zmianę treści art. 63 § 3, który zdaniem piszącego powinien brzmieć : „Podanie wniesione na piśmie powinno być podpisane przez stronę. Jeżeli przepis prawa powszechnie obowiązującego stanowi, że podanie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem strony lub postępowanie może wywołać obowiązek strony wobec podmiotów publicznych lub prywatnych lub wypłatę środków publicznych, podanie powinno być opatrzone podpisem strony złożonym w obecności funkcjonariusza publicznego i podpisanym oświadczeniem tegoż funkcjonariusza o niewystąpieniu konieczności działania strony przez przedstawiciela ustawowego, o własnoręczności podpisu strony, o ustaleniu tożsamości strony z wymienieniem danych identyfikujących jej dokument tożsamości oraz o autentyczności tego dokumentu.

Jeżeli podanie zostało wniesione ustnie do protokołu, strona powinna podpisać protokół w obecności sporządzającego protokół funkcjonariusza publicznego. Tak wniesione podanie powinno być opatrzone podpisanym oświadczeniem tegoż funkcjonariusza o niewystąpieniu konieczności działania strony przez przedstawiciela ustawowego, o własnoręczności podpisu strony, o ustaleniu tożsamości strony z wymienieniem danych identyfikujących jej dokument tożsamości oraz o autentyczności tego dokumentu.

Jeżeli strona z uzasadnionych powodów nie może złożyć podpisu, podpis za stronę w obecności strony i funkcjonariusza publicznego może złożyć osoba przez nią upoważniona, która składa własnoręczny podpis wraz z dopiskiem wskazującym na upoważnienie. Tak podpisane podanie powinno być opatrzone podpisanym oświadczeniem tegoż funkcjonariusza o niewystąpieniu konieczności działania strony przez przedstawiciela ustawowego, o własnoręczności podpisu upoważnionego, o ustaleniu tożsamości strony i upoważnionego z wymienieniem danych identyfikujących ich dokumenty tożsamości oraz o autentyczności tych dokumentów.”

Zgłoszone przez autora petycji zmiany mają na celu umożliwić organowi ocenę zdolności strony do czynności prawnych, ustalenie tożsamości strony, zweryfikowanie autentyczności dokumentu tożsamości i własnoręczności podpisu strony oraz ograniczyć możliwość prowadzenia postępowań administracyjnych niezgodnych z wolą osoby określonej w podaniu (wniosku) jako wnioskodawca. Zdaniem piszącego pomogłoby to w walce z przestępczością gospodarczą, procederem zakładania firm i spółek z wykorzystaniem tzw. słupów (tj. osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pacjentów hospicjów, osób w trudnej sytuacji materialnej), w celu dokonywania oszustwa czy też wyłudzenia na szkodę jednostki, instytucji rynku finansowego i skarbu państwa.

Wnoszący petycję: Roman J. Arseniuk

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 21-05-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 29-10-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik