Menu rozwijane

14 lipca 2021

Autorzy petycji nie zgadzają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2021 roku, poz. 1090), eliminującymi  czynnik społeczny – ławników z uczestnictwa w sprawach cywilnych. Na mocy ww. ustawy dokonano zmiany art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w taki sposób, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, sprawy cywilne w pierwszej i drugiej instancji będą rozpoznawane w składzie jednego sędziego – bez udziału ławników. Piszący zarzucają wprowadzonym zmianom naruszenie art. 182 Konstytucji, który gwarantuje udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też postulują o podjęcie przez Prezydenta RP działań naprawczych.

Przedstawiony postulat został przekazany Kierownictwu Kancelarii oraz właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej KPRP, o czym zostali poinformowani autorzy petycji.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 14-07-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wicik
Data ostatniej modyfikacji: 29-07-2021
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik